The Global Challenges Foundation

Global Challenges Foundation är en stiftelse som arbetar för att främja framtagandet av globala beslutsmodeller som på ett bättre och rättvisare sätt kan mildra och helst eliminera de största globala katastrofrisker som hotar mänskligheten.  

Detta vill vi åstadkomma genom att: 

  • Följa utvecklingen och informera om riskerna, deras drivkrafter och det underskott på institutionell hantering av dem som råder idag 
  • Etablera dialog mellan beslutsfattare, opinionsbildare och experter genom att stimulera nätverk, samarbeten och initiativ som kan föra frågan framåt  
  • Få genomslag för en bättre hantering av globala katastrofrisker inom aktuella och relevanta reformprocesser 

Tre globala hot mot mänskligheten och deras drivkrafter

Stiftelsen inriktar sig främst mot tre globala, med varandra sammanvävda, risker: Klimatförändringar, annan storskalig miljöförstöring samt massförstörelsevapen, tillsammans med tre underliggande krafter som förstärker sannolikheten och effekterna av dessa risker: befolkningsökning, extrem fattigdom och politiskt betingat våld.

Under det senaste seklet har människans situation förändrats radikalt och i många fall till det bättre. Människor lever bättre och längre än förut. De vetenskapliga och tekniska landvinningarna är imponerande. 

Samtidigt har vi fått nya, stora globala problem: En fyrdubbling av antalet människor på jorden har inneburit att naturresurserna per capita krympt till en fjärdedel. Den kraftigt höjda levnadsstandarden i industriländerna har skett på bekostnad av en överförbrukning av naturresurser.  

Trots att konsekvenserna är svåröverskådliga är riskerna uppenbara. Människan har på flera sätt påverkat det ekologiska systemet och skapat en klimatförändring som kan leda till förödande potentiella skador. Samtidigt har människors möjligheter att genom massförstörelsevapen förinta varandra aldrig varit större än nu. 

Före 1900-talet var de globala riskerna som människan mötte naturliga pandemier, storskaliga naturkatastrofer och konventionell krigföring. Den ekonomiska och tekniska utvecklingen har emellertid medfört en rad nya risker som hotar mänskligheten. Idag är människan kapabel att allvarligt störa, eller rent av förstöra möjligheten för sin fortsatta existens.  

Globala hot kräver globalt samarbete

För att begränsa och helst eliminera dessa risker krävs ett globalt samarbete, ett nytänkande och nya former av styrning och beslutsfattande, som dagens existerande institutioner inte är anpassade för. 

De nuvarande systemen för att hantera globala risker skapades efter andra världskriget och under väsentligt andra omständigheter. I brist på bättre alternativ försöker politikerna lösa de nya hoten genom multilaterala förhandlingar, vilka starkt påverkas av nationella intressen. Beslut om nödvändiga åtgärder fattas för sent eller inte alls, samtidigt som hoten mot mänskligheten fortsätter att växa.

Oavsett om vi gillar det eller inte, så lever människor i dag i en globaliserad värld. Som en följd av detta är vi i allt högre grad globalt beroende av varandra: Åtgärder och beslut som fattas i enskilda länder, kan få följdverkningar och påverka andras vitala intressen, oavsett var de äger rum.

Vi är övertygade om att människorna tillsammans måste utveckla nya samarbeten och nya beslutsmodeller för att hantera de globala riskerna mot mänskligheten. Det kräver ett samarbete mellan FN, övriga organisationer, civilsamhället, näringslivet och den akademiska världen. Genom ett effektivt globalt samarbete kan vi avsevärt minska de globala katastrofriskerna mot mänskligheten.

Stiftelsens arbete

Global Challenges Foundation arbetar med att underlätta dialogen kring och förbättra förståelsen för de stora globala katastrofala riskerna hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet. Syftet är att stimulera tänkandet kring och utvecklandet av nya, bättre och rättvisare beslutsmodeller så att de globala hoten och utmaningarna kan hanteras på ett effektivt sätt.

Förutom egna projekt och publikationer stödjer även Global Challenges Foundation ett antal fristående initiativ som ligger i linje med stiftelsens mål.

Global Challenges Foundation bildades 2012 av den svenska finansanalytikern och författaren Laszlo Szombatfalvy med en donation på 500 MSEK, och har sitt säte i Stockholm.

Stiftelsens arbete leds av styrelsen, som även har ett antal seniora rådgivare till sin hjälp samt stiftelsens kansli med vd Jens Orback.