Sammanfattning

Platform on Global Security, Justice & Governance Innovation är ett initiativ av Stimson Centers program Just Security 2020.

I samarbete med berörda statsledningar, grupper inom civilsamhället, företag och internationella partnerorganisationer som exempelvis Global Challenges Foundation, har Stimson Center initierat Just Security 2020: Advancing the Recommendations of the Commission on Global Security, Justice & Governance.

Syftet med Just Security 2020 är att FN och andra globala institutioner ska få bättre förmåga att hantera befintliga och nya globala utmaningar, i ett läge med allt större våldsutveckling i bräckliga stater, hot om skenande klimatförändring, och rädsla för förödande gränsöverskridande ekonomiska chocker och cyberattacker. För att problem ska kunna lösas behövs det globalt samarbete, och allvarliga brister i både rättvisa och säkerhet behöver åtgärdas, så att man skapar ”rättvis säkerhet” (”just security”). I samband med FN:s 75-årsjubileum fokuserar detta multiintressentinitiativ särskilt på att inleda och påverka förberedelserna för ett ledartoppmöte år 2020 i New York om förnyelse, innovation och reform av FN.

Det här kan du göra

Läs Confronting the crisis of global governance - rekommendationerna från Albright-Gambari-kommissionen för global säkerhet, rättvisa och styrning om hur skärningspunkten mellan rättvisa och säkerhet är avgörande för att förstå och hantera dagens hot och utmaningar inom global styrning.

Läs mer om den globala policydialogen om ”Global säkerhet, rättvisa och ekonomiska institutioner” (Global Policy Dialogue on “Global Security, Justice, and Economic Institutions”) som hölls den 5-6 juni 2019 i Washington och där man diskuterade nya idéer om förbättring av dagens globala arkitektur för säkerhet, rättvisa och ekonomi för att möta 2000-talets globala risker, hot och möjligheter.

Delta i den globala policydialogen med temat Climate Governance: Innovating the Paris Agreement & Beyond den 23 oktober 2019 i Seoul i Sydkorea.