Sammanfattning

Vilka avgörande strukturella förändringar behövs för att FN ska kunna hantera vår tids största utmaningar? Det här partnerskapet är en direkt fortsättning på ett av de vinnande bidragen i tävlingen A New Shape, som hölls 2017. Det utforskar en kombination av förslag på hur FN-stadgan kan ses över. Sammantaget syftar reformerna till att ge FN bindande lagstiftande, rättsskipande och genomdrivande funktioner så att organisationen kan hantera katastrofrisker på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som de flesta funktioner ligger kvar hos de enskilda staterna.

I den föreslagna modellen får generalförsamlingen viktad representation av medlemsstaterna. Den kompletteras i rollen som lagstiftande församling av en andra kammare, som representerar de globala medborgarna. I stället för säkerhetsrådet inrättas Verkställande rådet, där segrarna i andra världskriget inte har någon vetorätt. Internationella domstolen, internationella brottmålsdomstolen och en nyinrättad människorättstribunal får tvingande jurisdiktion. Merparten av organen och kontoren i det nuvarande systemet inlemmas i det nya ramverket, samtidigt som man etablerar tillförlitliga och förbättrade finansieringsmekanismer för FN. Legitimiteten ökas genom folkligt deltagande.

Läs mer