Utlysningar

Global Challenges Foundation tar emot projektansökningar genom följande process:

 • Beskriv projektet kortfattat i GCFs ansökningsformulär och skicka in senast fredag 8 oktober kl. 16.00.
 • Projektförslag som inkommer före sista datumet för att skicka in kommer att bedömas av GCFs arbetsgrupp för ansökningar kort efter, dock inte tidigare.
 • GCF kommer att kontakta de sökanden med projektförslag av intresse för GCF och be om en mer utförlig projektbeskrivning.
 • Projektförslag som inte är av intresse för GCF kommer att få besked om detta ca 2-3 veckor efter sista datum för inlämning.
 • De utförliga projektbeskrivningarna som efterfrågas av GCF efter en första genomlysning kommer att bedömas en andra gång av GCF och eventuellt av externa bedömare.
 • Ett slutligt besked om finansiering tas av GCFs styrelse ungefär 1-2 månader efter att den utförliga projektbeskrivningen lämnats till GCF.

Frågor om ansökningsprocessen kan skickas till applications@globalchallenges.org

Stiftelsens mål är att minimera, och helst eliminera, de största globala katastrofriskerna, dvs risker för katastrofer som väsentligt skulle kunna försämra levnadsvillkoren för en betydande del, ca 10 eller mer, av jordens befolkning.

GCF väljer enbart projektförslag som ligger i linje med våra mål, som stärker existerande verksamhet/projekt samt är motiverade av stiftelsens strategiska val och prioritering. Vi kommer inte att ge utförliga beslutsmotiv till de projektförslag som avvisas. Vänligen läs GCFs allmänna villkor noga innan ansökan skickas in. Endast ideella (non-profit) organisationer kan tilldelas projektbidrag. Beslut att tilldela projektbidrag tas av GCFs styrelse.

Om Global Challenges Foundation

GCF arbetar för att bidra till ökad medvetenhet om globala katastrofrisker och främjar idéutveckling kring förbättrad global styrning som gör oss bättre rustade att förebygga och förhindra de största hoten mot mänskligheten. GCF arbetar för en reformering av institutioner och strukturer för att mer effektivt än idag kunna samarbeta över nationsgränser och fatta gemensamma beslut.

Arbetet sker genom att:

 • Öka kunskaperna och insikterna hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten dels om de största, aktuella och globala risker som hotar mänskligheten, dels om att världssamfundets nuvarande system för hantering av dessa risker inte leder till önskat resultat
 • Stimulera debatt och nytänkande kring beslutssystem som på ett effektivare och rättvisare sätt kan hantera de största globala riskerna
 • Stödja framtagandet av konkreta beslutsmodeller – antingen genom nytänkande eller reformering av befintligt system – som i allt väsentligt förefaller lämpliga för hantering av globala katastrofala risker
 • Verka för implementering av dessa styrmodeller

GCFs bidragsverksamhet

Utgångspunkten för stiftelsens bidrag är att medel ska tilldelas projekt som:

 • Möjliggör förändringar i systemet för global styrning som är nödvändiga för att motverka globala katastrofrisker
 • Främjar intresset för och efterfrågan på förändring och genererar trovärdiga alternativ.

Projektförslag granskas därför enligt följande kriterier:

 • Potential att möjliggöra förändringar….och/eller främja efterfrågan och generera ….
 • Aktörernas förmåga (kompetens/kapacitet) att möjliggöra förändringar….och/eller främja efterfrågan och generera…..
 • Projektets genomförande, styrning, planering och budgetering

För att få fram realistiska förslag till förändringar som skulle bidra till att förbättra mänsklighetens förmåga att effektivt motverka globala katastrofrisker behövs också ökade kunskaper om t ex:

 • Vilka krav de risker mänskligheten står inför ställer på ett system för global styrning
 • Varför och på vilka sätt nuvarande system misslyckas med att möta kraven
 • Förutsättningarna för att genomföra nödvändiga förändringar