Rapporter

Global Catastrophic Risks

Global Challenges Foundation publicerar årligen en analys av de största hoten mot mänskligheten.

Rapporten, Global Catastrophic Risks, baseras på den senaste forskningen och innehåller bidrag från ledande akademiska experter från hela världen. Årsrapporten redogör för de största globala riskerna och sammanfattar även vilka insatser som görs för att hantera dessa risker. Syftet med de årliga riskrapporterna är att skapa en djupare förståelse för globala katastrofrisker samt att därigenom stimulera en diskussion om hur riskhanteringen kan utvecklas och förbättras.

I den senaste rapporten Global Catastrophic Risks 2018 konstateras (sammanfattning av de viktigaste slutsatserna redovisas här)

Kvartalsrapporter

Global Challenges Foundation publicerar även kvartalsrapporter där ledande aktörer för forskningen, politiken, näringslivet och civilsamhället diskutera de utmaningar vi står inför i nuläget och hur dessa kan hanteras på ett effektivt och rättvist sätt.

Modeller för global styrning genom tiderna – En guide till tidigare tankar om global styrning

Under 2000-talet står mänskligheten inför en rad allvarliga risker och utmaningar som kräver verkningsfulla globala åtgärder. För att hantera dessa risker krävs institutioner som har mandatet att fatta och genomföra kollektiva beslut på global nivå och som tar hänsyn till allas gemensamma intresse. Det nuvarande internationella systemet har tyvärr visat sig oförmöget att hantera de mest akuta globala frågorna på ett acceptabelt sätt.

Under hela historien har flera författare utformat och föreslagit modeller för global styrning. I skriften presenteras ett litet urval av dessa idéer. Magnus Jiborn, forskare vid Handelshögskolan i Lund, är författare till "Modeller för global styrning genom tiderna" för Global Challenges Foundation. Den finns att ladda ned här på arabiska, mandarin, engelska, franska, spanska, svenska och ryska.

Förhoppningsvis kan några av dessa idéer fungera som inspiration för läsare som vill fortsätta arbetet för att hitta nya lösningar på ett problem som förvisso är gammalt men mer angeläget än någonsin.