Global Challenges Foundations personuppgiftspolicy

Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Global Challenges Foundation vill med den här integritetspolicyn visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Global Challenges Foundation, organisationsnummer 802477-3494, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken “Kontaktinformation till Global Challenges Foundation”.

När samlar vi in dina personuppgifter?

  • När du ansöker om en ledig tjänst, praktikplats eller bidrag från Global Challenges Foundation
  • När du kontaktar Global Challenges Foundation
  • När du anmäler dig till ett evenemang eller seminarium arrangerat av Global Challenges Foundation
  • När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från Global Challenges Foundation
  • När vi med ditt informerade samtycke ber om dina personuppgifter för senare kontakt och process
  • Genom köpt insamling av e-postadresser via tredje part

Vilka uppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. När en person ansöker om en ledig tjänst, praktikplats eller projektbidrag från Global Challenges Foundation samlar vi även in information om sökandens meriter. När du kontaktar Global Challenges Foundation hanterar vi de personuppgifter som är relevanta för ärendet. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Vad använder vi uppgifterna till?

När du söker bidrag, beställer material eller nyhetsbrev via vår webbplats eller kontaktar oss via telefon och mejl kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att hantera förfrågningar och för att föra egen statistik. Personuppgifterna kan också komma att användas för informationsbehandlingsändamål, uppföljning och utveckling av Global Challenges Foundations verksamhet samt för att bevaka stiftelsens rätt. När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi kan komma att spara ansökningar ett år efter att rekryteringsperioden är över för att följa svensk lag.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Global Challenges Foundation kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Global Challenges Foundations räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är alltid Global Challenges Foundation som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

  • tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
  • tillvarata Global Challenges Foundations rättsliga intressen
  • upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Global Challenges Foundation strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör genom exempelvis en molntjänst. Global Challenges Foundation vidtar organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Länkar till externa webbplatser

Global Challenges Foundations webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Global Challenges Foundation. Global Challenges Foundation ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Förändringar av integriteringspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Global Challenges Foundation att publicera den justerade integritetspolicyn på globalchallenges.org med information om när ändringarna träder i kraft. Om Global Challenges Foundation genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan stiftelsen också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på globallchallenges.org.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Global Challenges Foundation ger du din tillåtelse till att Global Challenges Foundation registrerar och lagrar uppgifter om din fråga samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling kommer Global Challenges Foundation att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Global Challenges Foundation använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken “Kontaktinformation till Global Challenges Foundation”. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Det innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller kontakter för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs för att uppfylla andra lagkrav, som exempelvis Bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Global Challenges Foundation kommer på eget eller den registrerades initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. För kontaktvägar se rubriken “Kontaktinformation till Global Challenges Foundation. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras får du gärna kontakta Global Challenges Foundation eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan när som helst avstå från att ta emot kommunikation från Global Challenges Foundation genom att klicka på ”avsluta prenumerationen” i e-post och mobilkommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta Global Challenges Foundation för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt två gånger per år begära information om vilka personuppgifter som Global Challenges Foundation behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss gärna på adresserna under rubriken “Kontaktinformation till Global Challenges Foundation” om du vill veta mer om hur Global Challenges Foundation behandlar dina personuppgifter.

Kontaktinformation till Global Challenges Foundation

Har du frågor om Global Challenges Foundations behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Global Challenges Foundation
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm, Sverige

För att vi ska kunna säkerställa att registerutdraget mottas av rätt person så kommer registerutdraget skickas med rekommenderat brev till dig.
Handläggningstiden kan variera men vi garanterar att du får tillgång till ditt registerutdrag senast 30 dagar från inkommen begäran.

Om du begär ut dina personuppgifter mer än två gånger per år kommer Global Challenges Foundation att ta ut en avgift för att täcka sina hanteringskostnader på 50 euro. Avgiften betalas in på förhand på ett av Global Challenges Foundation anvisat konto.

Säkerhet

Global Challenges Foundation har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Användning av kakor (cookies)

I syfte att förbättra vår webbplats använder Global Challenges Foundation kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används.

Global Challenges Foundations integritetspolicy börjar att gälla från och med den att laddas upp på GCF:s webbplats den 20 maj 2018.