New Shape Prize stängdes för nya bidrag i september 2017. Tre vinnare belönades på New Shape Forum i maj 2018 - läs mer om dem här.

Nu när A New Shape-tävlingen närmar sig sin kulmen har syftena med New Shape Forum, som hålls i Stockholm den 27-29 maj, blivit tydligare och tagit form.

Pristävlingen A New Shape lanserades i november 2016 och var en öppen uppmaning till alla, överallt, att bidra med idéer till hur man ska reformera det globala samarbetet så att man tar itu med de mest akuta risker som mänskligheten står inför.

Under de senaste fem månaderna har ett antal framstående regionala bedömningsgrupper bedömt över 2 700 bidrag från 122 länder och valt ut våra 14 finalbidrag, som kommer att presenteras för finaljuryn vid New Shape Forum. Det blir startpunkten för nästa fas i GCF:s arbete med att hitta nya modeller för global styrning.

Här besvarar vi de vanligaste frågorna från deltagarna i New Shape Forum.

Fråga 1. Vad är syftet med New Shape Forum?

Svar 1. Syftet med New Shape Forum och den påföljande processen är att börja utforma realistiska modeller för global styrning, så att man kan hantera de största globala katastrofriskerna.

Fråga 2. Hur kommer bidragen till tävlingen A New Shape att användas?

Svar 2. Bidragen till tävlingen A New Shape kommer att utgöra utgångspunkten för arbetet vid New Shape Forum. Tävlingsbidragen har gett GCF en översiktsvy över vilka idéer som finns i världen angående att reformera den globala styrningen, och har gett oss viktiga insikter som gör att vi kan påbörja nya resor i sökandet efter bättre styrningsmodeller.

De flesta bidragen hamnar i någon av följande tre kategorier:

  • Nya modeller för globalt beslutsfattande
  • Att reformera existerande modeller för globalt beslutsfattande
  • Global styrning bortom traditionella politiska system och mekanismer

Många av idéerna har visserligen innovativa komponenter, men ingen av dem tycks presentera en lösning som passar alla kriterier som angavs för pristävlingen. Vid New Shape Forum kommer vi att dissekera de bästa idéerna och utforska hur de kan förbättras. Syftet med diskussionerna ska vara att behandla följande tre utmaningar, där de flesta av tävlingsbidragen inte nådde ända fram:

  • Hur funktionsdugliga de är
  • Hur legitima de är
  • Hur praktiskt genomförbara och realistiska de är

Vi på GCF tror att de olika tävlingsbidragen kan förbättra och stärka varandra. Första punkten på dagordningen vid New Shape Forum kommer att vara att använda nya och engagerande former för samarbete och samskapande för att utveckla befintliga, förbättrade och nya förslag.

Fråga 3. Hur är aktiviteterna vid New Shape Forum organiserade?

Svar 3. På dag 1, som är den 28 maj, blir deltagarna vid New Shape Forum del av ett av tre arbetsflöden, som är indelade i tre breda kategorier av styrningsmodeller:

  • Nya modeller för globalt beslutsfattande
  • Att reformera existerande modeller för globalt beslutsfattande
  • Global styrning bortom traditionella politiska system och mekanismer

Syftet med diskussionerna i arbetsflödet ska vara att samarbeta om modeller som tar itu med utmaningarna kring global styrning. De innebär en möjlighet att ”remixa”, inspirera och mejsla fram nya idéer och nytt tänkande, samt bygga vidare på existerande idéer.

Under dag 2 fortsätter arbetet i de olika flödena. Syftet med andra dagens överläggningar är att utveckla arbetet så långt det går, så att idéerna hanterar utmaningarnas funktionsduglighet, legitimitet och praktisk genomförbarhet. Under andra delen av dag 2 presenteras de olika arbetsflödenas arbete, resultat och samarbete för alla deltagare.

Klicka här för att se en detaljerad och aktuell version av agendan.

Fråga 4: Vad händer efter New Shape Forum?

Svar 4. Efter New Shape Forum bildas arbetsgrupper som fortsätter utveckla realistiska ramar för global styrning för att på ett fungerande sätt hantera de största globala katastrofriskerna. Vi hoppas att processen vid New Shape Forum ska inspirera till att arbetsgrupper bildas, men de kan också bildas efter forumet. Hur processen efteråt ser ut beror på vad som utmynnar ur New Shape Forum, men processen kommer att förbli öppen för nya lovande idéer.

Modellerna kommer att utvecklas från juli till oktober, då de mest lovande idéerna presenteras vid Fredsforum i Paris (Paris Peace Forum).

Fråga 5. Vad är en arbetsgrupp och hur kan jag gå med i en?

Svar 5. En arbetsgrupp ska helst bestå av personer som kan bidra med olika sorters expertkunskap och olika perspektiv till de modeller som utvecklas. Från och med New Shape Forum har man möjlighet att gå med i en arbetsgrupp. Sista anmälningsdatum blir 10 juni 2018. Därefter beslutar GCF om arbetsgruppernas sammansättning.

Fråga 6. Utgår det ersättning till arbetsgrupperna?

Svar 6. Ja, arbetsgrupperna får ekonomiskt stöd från GCF.

Fråga 7. Vad är Paris Peace Forum för något?

Svar 7. Fredsforum i Paris (Paris Peace Forum) hålls i november 2018 och är ett internationellt forum med 2 000 framstående deltagare, bland annat statsöverhuvuden. De arbetsgrupper som har de mest lovande modellerna får möjlighet att presentera dem vid detta forum. Andra framstående stiftelser som är partner med Fredsforum i Paris är Observer Research Foundation, Mo Ibrahim Foundation och Fundação Getulio Vargas.