New Shape Prize stängdes för nya bidrag i september 2017. Tre vinnare belönades på New Shape Forum i maj 2018 - läs mer om dem här.
Inledning

Idag lever mänskligheten inte enbart i nationella samhällen utan även i ett världssamhälle. Detta betyder att enskilda länders invånare genom sina beteenden och beslut påverkar andra länders invånares livsviktiga intressen. Den globala uppvärmningen är kanske det mest uppenbara exemplet där utsläpp av växthusgaser i varje enskilt land påverkar den globala klimatförändringen.

Världssamhället står idag inför ett antal stora globala utmaningar som måste hanteras gemensamt av alla länder genom ökat samarbete och ökad insikt om vårt ömsesidiga beroende. Förutom klimatförändringen utgörs de stora problemen och riskerna av andra storskaliga miljöproblem och politiskt motiverat våld (krig, inbördeskrig, terrorism, massförstörelsevapen). Ytterligare andra stora problem vi står inför är extrem fattigdom och snabb befolkningstillväxt.

Snabb befolkningstillväxt – den globala befolkningen har fyrfaldigats under de senaste hundra åren (vilket är en av de främsta orsakerna till dagens problem) och väntas öka med ytterligare femtio procent till år 2100 – förvärrar alla dessa problem. Trots detta, och trots insikten att det inte på långa vägar finns tillräckligt med resurser på vår planet för att hela befolkningen ska kunna ha nuvarande västerländska levnadsstandard, så finns frågan inte på den politiska agendan.

För att kunna hantera dessa utmaningar krävs effektiva sätt att fatta kollektivt bindande och långsiktiga beslut som beaktar alla berördas intressen, inklusive framtida generationers. Vårt nuvarande system som är avsett att hantera dessa frågor - inklusive FN och de organisationer som är knutna till FN - klarar med dagens utformning inte den uppgiften.  I dag hanteras dessa utmaningar med hjälp av gårdagens verktyg – multilaterala förhandlingar som är utsatta för kortsiktiga nationella intressen. Som en följd av det vidtas inte nödvändiga åtgärder, eller så vidtas de för sent, allt medan problemen och riskerna fortsätter växa.

Genom New Shape Prize ville Global Challenges Foundation utmana deltagare från hela världen att formulera alternativ till den rådande situationen. Antingen sådana som kompletterar, förstärker och reviderar det nuvarande FN - systemet eller sådana som föreslår helt nya styrformer. Förslagen behövde utformas utifrån syftet att identifiera och i möjligaste mån föregripa, förhindra eller minimera utmaningar av det slag som nämns ovan.

Bedömningskriterier

Tävlingsbidrag kommer att bedömas utifrån hur väl de uppfyller kriterierna här nedan:

1. Värdegrund
Styrmodellens beslutsfattande ska ske med sikte på hela mänsklighetens bästa och med respekt för alla människors lika värde.

2. Beslutsförmåga
Beslutsfattandet inom styrmodellen ska generellt kunna ske utan förlamande fördröjningar som omöjliggör en adekvat hantering av problemen (till exempel på grund att någon part använder vetorätten).

3. Effektivitet
Styrmodellen måste kunna hantera de globala utmaningarna och riskerna, och innehålla medel för att säkerställa implementering av beslut.

4. Resurser och finansiering
Styrmodellen måste förses med tillräckliga mänskliga och materiella resurser och finansieringen av detta måste ske på ett rättvist sätt.

5. Förtroende och insyn
Det förtroende som en lyckad styrmodell och dess institutioner åtnjuter är beroende av transparens och en omfattande insyn i maktstrukturer och beslutsfattande.

6. Flexibilitet
För att verkligen kunna uppnå sina mål måste en framgångsrik styrmodell tillåta revisioner och förbättringar av sin struktur och av de komponenter den utgörs av.

7. Skydd mot maktmissbruk
Det måste finnas ett kontrollsystem som agerar om organisationen överskrider sitt mandat, till exempel genom att på ett otillbörligt sätt blanda sig i enskilda staters inre angelägenheter eller gynna individers, gruppers, organisationer, staters eller grupper av staters särskilda intressen.

8. Ansvarsutkrävande
En grundläggande förutsättning för en framgångsrik styrmodell är att den utför de uppgifter som ålagts den samt att beslutsfattarna kan ställas till ansvar för sitt agerande.

Allmänna villkor

Accepterandet av villkoren i detta avtal (”tävlingsvillkor”) är en förutsättning för deltagandet i pristävlingen (enligt nedanstående definition), som arrangeras av Global Challenges Foundation, med organisationsnummer 802477-3494, och adress Birger Jarlsgatan 57 C, Stockholm, Sweden (”Stiftelsen”). Stiftelsen är en ideell organisation och har inga affärsintressen eller ekonomiska intressen. För tydlighetens skull preciseras att pristävlingen inte ska ses som en marknadsföring av andra av Stiftelsens intressen än utvecklingen av en ny modell för global styrning.

Genom att klicka på ”Jag accepterar” åtar sig den fysiska eller juridiska person som registrerar sig för att delta i pristävlingen (”tävlingsdeltagare”) att efterleva och vara bunden av tävlingsvillkoren när denne deltar i pristävlingen genom att lämna in ett tävlingsbidrag i enlighet med de regler som beskrivs här eller på annat sätt meddelas av Stiftelsen (”tävlingsbidrag”). Tävlingsdeltagaren bekräftar även att tävlingsdeltagarens ålder överstiger den åldersgräns som finns i tillämplig lag för att delta i pristävlingen och att tävlingsdeltagaren har läst och förstått Stiftelsens integritetspolicy.

Om registreringen för att delta görs för en juridisk persons räkning, måste den person som gör registreringen ha teckningsfullmakt för den juridiska personen.

Stiftelsen och tävlingsdeltagaren benämns även nedan som ”parterna” och var för sig som ”parten”.

Bakgrund och inledning

A. Stiftelsens syfte är att skapa medvetenhet om de största hoten för mänskligheten. Stiftelsen arbetar i synnerhet för att väcka medvetenhet om klimatförändringen, andra miljöproblem och politiskt våld samt sambandet mellan dessa hot och fattigdom och den snabba globala befolkningstillväxten.

B. Som en del av Stiftelsens aktiviteter kommer Stiftelsen att anordna en pristävling som rör de ämnen som anges och beskrivs i C till E nedan. För tävlingen gäller dessa tävlingsvillkor (”pristävling”).

C. Idag lever mänskligheten inte enbart i nationella samhällen utan även i ett världssamhälle. Detta betyder att enskilda länders invånare genom sina beteenden och beslut påverkar andra länders invånares livsviktiga intressen. Den globala uppvärmningen är kanske det mest uppenbara exemplet där utsläpp av växthusgaser i varje enskilt land påverkar den globala klimatförändringen.

D. Världssamhället står idag inför ett antal stora globala utmaningar som måste hanteras gemensamt av alla länder genom ökat samarbete och ökad insikt om vårt ömsesidiga beroende. Förutom klimatförändringen utgörs de stora problemen och riskerna av andra storskaliga miljöproblem och politiskt motiverat våld (krig, inbördeskrig, terrorism, massförstörelsevapen). Ytterligare andra stora problem vi står inför är extrem fattigdom och snabb befolkningstillväxt.

E. Snabb befolkningstillväxt – den globala befolkningen har fyrfaldigats under de senaste hundra åren (vilket är en av de främsta orsakerna till dagens problem) och väntas öka med ytterligare femtio procent till år 2100 – förvärrar alla dessa problem. Trots detta, och trots insikten att det inte på långa vägar finns tillräckligt med resurser på vår planet för att hela befolkningen ska kunna ha nuvarande västerländska levnadsstandard, så finns frågan inte på den politiska agendan.

För att kunna hantera dessa utmaningar krävs effektiva sätt att fatta kollektivt bindande och långsiktiga beslut som beaktar alla berördas intressen, inklusive framtida generationers. Vårt nuvarande system som är avsett att hantera dessa frågor - inklusive FN och de organisationer som är knutna till FN - klarar med dagens utformning inte den uppgiften.  I dag hanteras dessa utmaningar med hjälp av gårdagens verktyg – multilaterala förhandlingar som är utsatta för kortsiktiga nationella intressen. Som en följd av det vidtas inte nödvändiga åtgärder, eller så vidtas de för sent, allt medan problemen och riskerna fortsätter växa.

Stiftelsen vill utmana deltagare från hela världen att formulera alternativ till den rådande situationen. Antingen sådana som kompletterar, förstärker och reviderar det nuvarande FN - systemet eller sådana som föreslår helt nya styrformer. Förslagen bör utformas utifrån syftet att identifiera och i möjligaste mån föregripa, förhindra eller minimera utmaningar av det slag som nämns ovan.

1. Allmänna regler för pristävlingen

a) Pristävlingen är öppen för alla – personer, grupper av personer, företag, föreningar, förbund, universitet och andra juridiska personer – över hela världen, förutsatt att engagerade personer är över den ålder som enligt tillämplig lag är minimiålder för att delta i pristävlingen och som inte är uteslutna personer (enligt nedanstående definition). För varje tävlingsbidrag krävs en kontaktperson – i det följande och i annan kommunikation kallad ”den korresponderande författaren” – och denna person kommer att anses vara tävlingsdeltagaren. Om ett tävlingsbidrag har fler än en författare gäller dock att samtliga författare måste anmäla och bekräfta sitt deltagande i pristävlingen för att erkännas som deltagare och medförfattare till det aktuella tävlingsbidraget. Den korresponderande författaren är kontaktperson för tävlingsbidraget och är ansvarig för kommunikation med stiftelsen. Den korresponderande författaren anses även vara ansvarig för att dessa tävlingsregler och villkor följs. Om den korresponderande författaren skickar in ett tävlingsbidrag å en juridisk persons vägnar är det i stället denna juridiska person som anses vara tävlingsdeltagaren.

b) Det är gratis att delta, och tävlingsdeltagare kommer inte att behöva betala några andra avgifter eller kostnader.

c) En tävlingsdeltagare måste registrera sitt intresse att delta i pristävlingen genom att registrera sig på https://globalchallenges.org. Efter registrering kommer tävlingsdeltagaren att få mer information om hur tävlingsbidraget ska inges. Registreringen är öppen mellan den 24 november 2016 och den 31 mars 2017. En tävlingsdeltagare får registrera sitt intresse att delta i pristävlingen senare än den 31 mars 2017, men stiftelsen förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande avvisa tävlingsbidrag som inges av en tävlingsdeltagare som har registrerat sig efter den 31 mars 2017. En tävlingsdeltagare som registrerat sig för sent kommer, så fort det är möjligt, att informeras av stiftelsen huruvida hon eller han ändå får delta i pristävlingen. För tydlighetens skull anges att registreringen inte medför någon skyldighet för tävlingsdeltagaren att lämna in ett tävlingsbidrag.

d) Tävlingsbidrag kan lämnas in på engelska, mandarin, spanska, ryska, arabiska eller franska. Tävlingsbidrag på andra språk kommer att avvisas.

e) Flera tävlingsbidrag från samma tävlingsdeltagare accepteras så länge alla följer det format för tävlingsbidrag som anges i paragraf 2 nedan.

f) Tävlingsdeltagarna kan lämna in tävlingsbidrag mellan den 1 april 2017 och den 30 september 2017. Inga tävlingsbidrag kommer att accepteras efter den 30 september 2017. 

g) Tävlingsbidragen kommer att granskas och bedömas i enlighet med paragraf 3 nedan.

h) Slutresultaten i pristävlingen förväntas kunna meddelas i april 2018.

i) Stiftelsen kommer inte att anta något tävlingsbidrag från tävlingsdeltagare som (från och med den 21 juni 2016) är kopplade till stiftelsen, exempelvis anställda, styrelseledamöter, ombud eller andra anlitade konsulter eller familjemedlemmar till sådana personer (”uteslutna personer”). Stiftelsen kommer inte att godta några tävlingsbidrag från en sådan utesluten person och förbehåller sig rätten att diskvalificera tävlingsbidrag från uteslutna personer.

2. Tävlingsbidragens innehåll och format

2.1 Uppdraget

Tävlingsdeltagaren ska konstruera en modell för global styrning som är kapabel att effektivt hantera mänsklighetens största problem och risker. Med andra ord är uppgiften inte att hitta direkta lösningar på specifika problem, utan att utforma en generell modell för beslutsfattande, som har som mål att generera sådana lösningar, samt har förmågan att göra det, och resurser för att implementera dem.

Styrmodellen ska dessutom kunna införas inom överskådlig tid. Detta kräver att styrmodellen utformas på så vis att den kan accepteras av ledande stater och världssamfundet i stort. Det förutsätter också ett betydande mått av medborgerlig acceptans. Detta krav utesluter modeller som är beroende av tidskrävande och kontroversiella förändringar i enskilda staters politiska system, till exempel modeller som föreskriver att alla stater borde vara demokratier.

Dessutom måste styrningsmodellen innehålla ett minimum av begränsningar i nationalstaternas suveränitet. Det betyder att den bara bör innehålla begränsningar som är nödvändiga för att säkerställa att nationella beslut inte allvarligt skadar andra länders invånares, eller mänsklighetens, grundläggande intressen. Med andra ord får beslut inom styrningsmodellen inte röra enskilda staters inre angelägenheter.

Tävlingsbidragen ska bestå av tre delar:

a) Sammanfattning (max 1 000 ord)

Här ska modellens konstruktion sammanfattas, inklusive de institutioner, regelverk, beslutsvägar och kontrollmekanismer som den involverar, samt hur nyckelpersoner och andra beslutsfattande enheter ska tillsättas.

b) Beskrivning av modellen (max 5 500 ord)

Dokumentet ska indelas i delavsnitt med tydliga, beskrivande rubriker. Definiera klart och tydligt de olika komponenternas funktioner och ansvars- och beslutsområden, samt hur modellen ska hantera gamla och nya utmaningar och risker.

c)  Argumentation för att modellen uppfyller bedömningskriterierna (max 2 750 ord)

För vart och ett av de nedanstående kriterierna i avsnitt 2.2 ska det finnas en övertygande argumentation för att den föreslagna modellen uppfyller detta kriterium.

Tävlingsdeltagarna får dessutom (men måste inte) lämna in högst två kompletterande material som inte utgörs av text, till exempel diagram, figurer, bilder eller korta videoklipp som hjälper läsaren att förstå den modell som presenteras i texten (”kompletteringsmaterialet”). Kompletteringsmaterialet får inte innehålla omfattande textkomponenter och får inte tillfoga nya element till modellen som inte redan förklarats i texten.

Kompletteringsmaterial kan lämnas in i form av bifogade filer (PDF eller JPEG) eller länkar till material. Varje bifogad fil får bestå av bara en sida, och eventuella film- eller ljudklipp får inte vara längre än tre minuter. För tydlighetens skull: Om kompletteringsmaterialets upphovsman är en tredje part, det vill säga någon annan än tävlingsdeltagaren, så krävs upphovsmannens medgivande.

Det är mycket viktigt att författarens identitet inte på något sätt avslöjas i eventuellt kompletteringsmaterial, och inte heller i texterna a) – c). Inlämnade tävlingsbidrag kommer att anonymiseras innan de bedöms, och om författarens identitet anges på något annat sätt än i den information som lämnas i författarprofilen, så kan följden bli att tävlingsbidraget diskvalificeras.

2.2 Bedömningskriterier

Tävlingsbidrag kommer att bedömas utifrån hur väl de kan förväntas hantera globala utmaningar och utifrån hur väl de uppfyller kriterierna här nedanför:

a) Värdegrund

Styrmodellens beslutsfattande ska ske med sikte på hela mänsklighetens bästa och med respekt för alla människors lika värde.

b) Beslutsförmåga

Beslutsfattandet inom styrmodellen ska generellt kunna ske utan förlamande fördröjningar som omöjliggör en adekvat hantering av problemen (till exempel på grund att någon part använder vetorätten).

c) Effektivitet

Styrmodellen måste kunna hantera de globala utmaningarna och riskerna, och innehålla medel för att säkerställa implementering av beslut.

d) Resurser och finansiering

Styrmodellen måste förses med tillräckliga mänskliga och materiella resurser och finansieringen av detta måste ske på ett rättvist sätt.

e) Förtroende och insyn

Det förtroende som en lyckad styrmodell och dess institutioner åtnjuter är beroende av transparens och en omfattande insyn i maktstrukturer och beslutsfattande.

f) Flexibilitet

För att verkligen kunna uppnå sina mål måste en framgångsrik styrmodell tillåta revisioner och förbättringar av sin struktur och av de komponenter den utgörs av.

g) Skydd mot maktmissbruk

Det måste finnas ett kontrollsystem som agerar om organisationen överskrider sitt mandat, till exempel genom att på ett otillbörligt sätt blanda sig i enskilda staters inre angelägenheter eller gynna individers, gruppers, organisationer, staters eller grupper av staters särskilda intressen.

h) Ansvarsutkrävande

En grundläggande förutsättning för en framgångsrik styrmodell är att den utför de uppgifter som ålagts den samt att beslutsfattarna kan ställas till ansvar för sitt agerande.

3. Bedömning

a) Stiftelsen kommer att göra en inledande granskning av tävlingsbidragen för att försäkra sig om att de följer det format för tävlingsbidrag som anges i paragraf 2 ovan.

b) Alla kvalificerade och kompletta tävlingsbidrag som följer det format för tävlingsbidrag som anges i paragraf 2 kommer att bedömas av bedömningsgrupper (som beskrivs nedan). Bedömningsgrupperna kommer, med utgångspunkt i de bedömningskriterier som beskrivits ovan, att välja ut ett antal tävlingsbidrag som kommer att utvärderas av en expertgrupp (som beskrivs nedan). Expertgruppen tar sedan fram en lista över de bästa tävlingsbidragen, som därefter presenteras för juryn (som beskrivs nedan). Listan kan även innefatta tävlingsbidrag som ger unika lösningar på vissa delproblem, eller som innehåller bra idéer för hur den nya styrningsmodellen ska implementeras.

c) Tävlingsbidragen kommer att bedömas utifrån hur väl de kan förväntas uppfylla kriterierna i avsnitt 2.2 ovan. I en del fall kommer säkerställandet av att vissa mål uppfylls kanske göra det svårare att förverkliga andra mål. I sådana fall måste kompromisser göras. Hur väl tävlingsdeltagaren hanterar sådana kompromisser kommer att vara en viktig faktor i bedömningen. Bra idéer för hur styrningsmodellen ska etableras i verkligheten kommer också att vägas in i bedömningen.

d) Expertgruppen kommer att lägga fram listan med tävlingsbidrag för juryn. Juryn kommer att granska de listade tävlingsbidragen, och varje jurymedlem kommer att välja ut tävlingsbidrag som går vidare till den slutliga bedömningsdagen som kommer att äga rum i april 2018 (”bedömningsdag”).

e) De tävlingsdeltagare som har ingett de tävlingsbidrag som har gått vidare kommer att meddelas och bjudas in till bedömningsdagen. Tävlingsdeltagarna kommer att uppmanas att presentera sitt tävlingsbidrag för juryn på bedömningsdagen.

f) Efter bedömningsdagen kommer juryn att utvärdera de tävlingsbidrag som har gått till final och besluta vilket eller vilka tävlingsbidrag som vinner och vilka eventuella andra tävlingsbidrag som ska erhålla ett pris.

g) Bedömningsgruppernas, expertgruppens och juryns beslut är slutgiltiga och kan inte överklagas.

h) Inga frågor om hur ett visst tävlingsbidrag har bedömts kommer att besvaras av Stiftelsen och ingen annan feedback kommer att ges om ett ingivet tävlingsbidrag.

i) Bedömningsgrupperna utses av stiftelsen och består av akademiker och yrkesutövare med expertkunskap på relevanta områden (”bedömningsgrupperna”). Det kommer att finnas minst en bedömningsgrupp för vart och ett av de sex språk på vilka man får lämna in tävlingsbidrag. Bedömningsgrupperna kommer att vara regionalt baserade, och det kommer att finnas minst en bedömningsgrupp vardera för Västeuropa, Östeuropa inklusive Ryssland, Afrika, Sydostasien och Kina, Sydasien, Nordamerika, Sydamerika, samt Mellanöstern.

j) Expertgruppen kommer att utses av stiftelsen och bestå av ledande akademiker och yrkesutövare inom relevanta områden (”expertgruppen”). Vilka som ingår i expertgruppen kommer att tillkännages på stiftelsens webbplats senast den 30 juni 2017.

k) Juryn kommer att vara en internationell jury på hög nivå som utgörs av respekterade tankeledare (”juryn”). Medlemmarna i juryn kommer att tillkännages på stiftelsens webbplats senast 30 juni 2017.

4. Prissumma

a) Den totala prissumman som enligt Stiftelsens eget gottfinnande kan betalats ut i pristävlingen är 5 000 000 USD (fem miljoner US-dollar).

b) Skulle juryn besluta att tilldela ett tävlingsbidrag första pris, kommer detta tävlingsbidrag att tilldelas minst 1 000 000 USD (en miljon US-dollar).

c) Prissumman, fem miljoner US-dollar (5 000 000 USD), minus den summa som tilldelas ett eventuellt vinnande tävlingsbidrag, kan komma att tilldelas andra tävlingsdeltagare, och kan delas upp i vilket antal lika eller olika stora delar, beroende på vilket värde juryn enligt eget gottfinnande med avseende på pristävlingens syfte sätter på tävlingsbidragen. För tydlighetens skull: Juryn kan besluta sig för att dela ut en del av, eller hela, den resterande prissumman, till ett tävlingsbidrag som inte uppfyller alla de formella kriterierna som beskrivs i avsnitt 2.

d) Nedan följer några exempel på hur juryn får besluta att fördela prissumman mellan tävlingsdeltagarna.

Exempel 1:

- Vinnaren: 3 miljoner USD (1 miljon USD för förstapriset + 2 miljoner USD av den resterande prissumman)

- Andrapristagaren: 1 miljon USD 

- Annan tävlingsdeltagare vars bidrag inte uppfyller alla de kriterier som krävs för att vinna, men som ändå har imponerat på juryn: 1 miljon USD 

Exempel 2:

- Vinnaren: 5 miljoner USD (1 miljon USD för förstapriset + 4 miljoner USD av den resterande prissumman)

Exempel 3:

- Vinnaren: 3 miljoner USD (1 miljon USD för förstapriset + 2 miljoner USD av den resterande prissumman)

- Andrapristagaren: 1 miljon USD

- Tredjepristagaren: 500 000 USD

- Fjärdepristagaren: 200 000 USD

- Annan tävlingsdeltagare vars bidrag inte uppfyller alla de kriterier som krävs för att vinna, men som ändå har imponerat på juryn: 300 000 USD

e) Den prissumma som tilldelas ett tävlingsbidrag kommer att delas lika mellan alla tävlingsdeltagare som har anmälts och bekräftats som författare till det aktuella tävlingsbidraget, såvida inte samtliga författare till tävlingsbidraget bekräftar för Stiftelsen att en annan fördelning av prissumman har överenskommits. Om tävlingsbidraget lämnas in å en juridisk persons vägnar betalas prissumman ut till den juridiska personen.

f) De tävlingsdeltagare som har lämnat in vinnande tävlingsbidrag kommer att meddelas personligen per post, telefon eller e-post. Andra tävlingsdeltagare kommer inte att få något meddelande om resultatet i pristävlingen utöver den information som ges på stiftelsens webbplats.

g) Stiftelsen förbehåller sig rätten att göra research och due diligence i enlighet med tillämplig lagstiftning på alla de tävlingsdeltagare som kan komma att tilldelats en prissumma.

h) För tydlighetens skull meddelas att Stiftelsen inte är skyldig att betala ut en prissumma till någon tävlingsdeltagare, och att ingen enskild tävlingsdeltagare har rätt att erhålla någon sorts ekonomisk eller annan kompensation i samband med pristävlingen, annat än en eventuell prissumma.

i) Prissumman utgör hela det belopp som kommer att betalas för de vinnande tävlingsbidragen och ska täcka alla skatter, sociala avgifter och alla andra avgifter eller kostnader som måste betalats av antingen Stiftelsen eller tävlingsdeltagaren, inklusive moms och liknande skatter och avgifter som ska betalats om ersättningen betalas ut till en juridisk person. Prissumman kommer att betalats ut till det bankkonto som tävlingsdeltagaren anger. Prissumman kommer att betalats ut inom 45 (fyrtiofem) dagar efter att vinnaren/vinnarna har meddelats.

5. Immateriella ensamrätter

a) Tävlingsdeltagaren ger härmed Stiftelsen en icke exklusiv, oåterkallelig, överlåtbar, underlicensierbar, royaltyfri, evig, global rätt och licens att använda, mångfaldiga, publicera, kompilera, verkställa, modifiera och skapa avledda verk av (hela eller en del av) tävlingsbidraget samt alla rättigheter relaterade till detta (inklusive all relaterad dokumentation). Denna rätt inkluderar, men är inte begränsad till, exempelvis publicering, tilldelning, vidarebefordran eller redigering av tävlingsbidraget i den utsträckning som Stiftelsen önskar. I samband med användningen av tävlingsbidraget ska Stiftelsen säkra tävlingsdeltagarens upphovsrätt i enlighet med allmänt accepterad praxis.

b) Det faktum att stiftelsen väljer att publicera ett tävlingsbidrag innebär inte automatiskt att Stiftelsen delar de åsikter som kommer till uttryck i tävlingsbidraget.

c) Om tävlingsdeltagaren är anställd av en annan part (”tävlingsdeltagarens arbetsgivare”) får tävlingsdeltagaren inte delta i pristävlingen om anställningen på något sätt skulle kunna förhindra tävlingsdeltagaren från att delta eller från att uppfylla tävlingsdeltagarens skyldigheter eller överlåta rättigheter i enlighet med detta avtal, såvida inte tävlingsdeltagarens arbetsgivare har godkänt tävlingsdeltagarens deltagande i pristävlingen.

d) Tävlingsdeltagaren ska vidta alla åtgärder och ställa ut alla dokument (eller se till att dessa vidtas eller ställs ut) som stiftelsen anser vara nödvändiga eller önskvärda för att komplettera eller tilldela den rätt eller licens som beskrivs i paragraf 5.

6. Tävlingsdeltagarens garantier

a) Tävlingsdeltagaren garanterar att tävlingsdeltagaren äger upphovsrätten till tävlingsbidraget och att alla rättigheter till tävlingsbidraget kan licensieras till Stiftelsen enligt paragraf 5 ovan.

b) Tävlingsdeltagaren garanterar att tävlingsbidraget inte inkräktar på någon tredje parts immateriella ensamrätter och åtar sig att ersätta Stiftelsen för kostnader och förluster av alla slag som uppkommer på grund av krav som tredje part ställer på grund av att det ingivna tävlingsbidraget påstås inkräkta på tredje parts rättigheter eller att en tredje part har en rätt till tävlingsbidraget.

c) Tävlingsdeltagaren garanterar att ingen tredje part har fått en exklusiv licens eller annan rätt till användningen av ett ingivet tävlingsbidrag.

d) Tävlingsdeltagaren garanterar att det inte finns någon anställning som förhindrar deltagandet i pristävlingen och att tävlingsdeltagaren har fått alla tillstånd som krävs från tävlingsdeltagarens arbetsgivare för att tävlingsdeltagaren ska kunna uppfylla alla sina skyldigheter enligt avtalet, inklusive skyldigheten att överlåta av alla rättigheter till tävlingsbidraget till stiftelsen i enlighet med detta avtal.

e) Tävlingsdeltagaren garanterar att det ingivna tävlingsbidraget inte är ett plagiat och att det uppfyller standarden för källhänvisningar och referenser till andras arbeten enligt Harvardsystemet (eller ett annat allmänt accepterat referenssystem) för bibliografiska referenser och källhänvisningar. Stiftelsen kan komma att använda webbaserade plagiatkontroller för att upptäcka plagiat. 

f) Tävlingsdeltagaren garanterar att denne inte är förhindrad att delta i pristävlingen enligt stadgar, regler, bestämmelser, lokala lagar eller avtal.

7. Efterlevnad av lagar och förhindrande av penningtvätt, korruption och mutor

a) Genom att acceptera dessa tävlingsvillkor och delta i pristävlingen är tävlingsdeltagaren införstådd i att:

(i) tävlingsdeltagaren inte ska bryta mot några tillämpliga lagar, bestämmelser, policyer eller regler, inklusive sådana med koppling till penningtvätt, korruption, mutor, finansiering av terrorism eller andra liknande brott; och att

(ii) tilldelningen av ett pris inte sker i utbyte mot en överenskommelse att påverka en aktuell, pågående eller planerad handling eller ett aktuellt, pågående eller planerat beslut som kan resultera i att stiftelsen får eller behåller affärer, en affärsfördel eller någon annan förmån.

b) Stiftelsen förbehåller sig rätten att göra en kundkännedomsbedömning (KYC) av tävlingsdeltagaren (i den utsträckning som lagen tillåter) och att, efter eget godfinnande, diskvalificera tävlingsdeltagare som begår eller kan komma att begå brott eller överträdelser som nämns under (a) ovan.

8. Tillämplig lag och tvistelösning

För dessa tävlingsvillkor gäller svensk lag med uteslutande av lagens lagvalsregler. Tvister i samband med dessa tävlingsvillkor kommer att avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.