New Shape Prize stängdes för nya bidrag i september 2017. Tre vinnare belönades på New Shape Forum i maj 2018 - läs mer om dem här.

Vilken typ av bidrag kan vinna?

Målet för pristävlingen är att hitta modeller eller ramverk för internationellt samarbete, som ska klara av att hantera de sammanlänkade riskerna och problemen klimatförändring, annan storskalig miljöförstörelse, väpnade konflikter och olika massförstörelsevapen, extrem fattigdom och förväntad fortsatt snabb befolkningstillväxt.

Tävlingens mål var inte att få fram recept för att lösa problemen vart och ett för sig, eller för att avvärja enskilda risker. I stället behövde tävlingsdeltagarna fokusera på att utforma en modell för beslutsstruktur eller ett ramverk som skulle kunna ge en skjuts åt internationella åtgärder för att hantera riskerna. Modellförslaget kunde gå ut på att skapa ett helt nytt globalt ramverk eller att reformera befintliga system.

Vem kunde delta i tävlingen?

Pristävlingen var öppen för vem som helst – individer, grupper, universitet, företag eller föreningar – var som helst i världen.

Vad får vinnarna?

The Global Challenges Foundation avser att fördela prispengar i enlighet med finaljuryns rekommendationer.

Prisutdelningen kan även komma att innefatta pris för särskilt nytänkande bidrag som inte presenterar ett helt globalt ramverk men som innehåller originella dellösningar, till exempel hur ett specifikt kriterium uppfylls av ett specifikt beslutsfattande organ.

Hur fattar ni beslut om vem/vilka som vinner?

Tävlingsbidragen utvärderas först av tio geografiskt fördelade paneler av akademiska experter, och därefter av en internationell jury bestående av personer med högt anseende som globala aktörer. Juryn utser de slutliga vinnarna baserat på hur väl bidragen uppfyller kriterierna.

Vad händer med de vinnande idéerna?

GCF åtar sig att stötta de vinnande idéerna, med målet att de till slut ska förverkligas. Exakt hur stödet kommer att utformas beror på hur de aktuella idéerna ser ut.