2017 genomförde ComRes på uppdrag av Global Challenges Foundation en internationell enkätundersökning om attityder till globala risker och global styrning. I april 2018 genomfördes en uppföljningsundersökning för att se om uppfattningarna om globala risker och globalt samarbete har förändrats. 10 030 deltagare mellan 18 och 64 års ålder – i Australien, Brasilien, Kina, Tyskland, Indien, Ryssland, Sydafrika, Sverige, Storbritannien och USA – svarade på en enkät online, och data viktades för att vara representativa för befolkningen i vart och ett av länderna med avseende på ålder, kön och religionstillhörighet.

Undersökningen visar att sex av tio tycker att världen år 2018 är farligare än den var för två år sedan. 88 procent av deltagarna bedömer att politiskt motiverat våld är en global katastrofrisk, och 85 procent tycker samma att massförstörelsevapen utgör en sådan risk.

Efter det historiska toppmötet i Singapore mellan USA:s president Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un, som sågs som ett första steg mot total kärnvapenavrustning på Koreanska halvön, gjorde GCF och ComRes en ytterligare enkätundersökning med tre frågor för att mäta allmänhetens attityder när det gäller global säkerhet. Undersökningen fann att majoriteten inte känner sig tryggare på grund av toppmötet. Färre än tre av tio instämmer i påståendet att världen har blivit tryggare på grund av toppmötet.

Men undersökningen visar också – i kontrast till dagens isolationistiska och populistiska tendenser – ett starkt stöd för större samarbete. Fler än fyra av fem anser att FN bör reformeras för att bättre hantera globala risker, och sju av tio anser att det bör bildas en ny överstatlig organisation för insatser mot globala risker. Det motsvarar ungefär resultaten från 2017.

Läs undersökningen (på engelska)