Vid New Shape Forum i maj 2018 öppnade Global Challenges Foundation (GCF) för ansökningar från arbetsgrupper som var intresserade av att slipa de bästa idéerna från pristävlingen A New Shape. Efter att bidragen till pristävlingen gått igenom en noggrann internationell bedömningsprocess fanns det stark enighet om att många av dem hade stor potential och kunde vidareutvecklas när det gällde funktionsduglighet, legitimitet och genomförbarhet.

Med dessa kriterier i åtanke valde GCF ut fem grupper som får fortsätta det arbete som påbörjades vid New Shape Forum.

Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century (Global styrning och framväxten av globala institutioner för 2000-talet)

Förslaget handlar om att FN:s generalförsamling ska vara direkt folkvald, och att det ska finnas en andra kammare i generalförsamlingen som utses av civilsamhället. Säkerhetsrådet ska enligt förslaget ersättas med ett bredare Verkställande råd som inte har vetorätt. FN ska få en stående väpnad styrka och en rättighetsförklaring som upprätthålls av Internationella domstolen.

Samordnare: Augusto Lopez-Claros är forskare vid School of Foreign Service vid Georgetown University i USA och tidigare direktör för Världsbankens Global Indicators Group. Tidigare var han chefsekonom och direktör för Global Competitiveness-programmet vid Världsekonomiskt forum i Genève.

A World Security Community of Democratic Nations (En global säkerhetsgemenskap av demokratiska nationer)

Arbetsgruppens förslag är att förvandla Nato till en global säkerhetsgemenskap. Globala säkerhetsgemenskapen skulle fungera som global fredsbevarare under FN:s överinseende. Medlemskapet skulle vara öppet för stabila demokratiska stater. Globala säkerhetsgemenskapen skulle bli kärnan i ett starkare och mer demokratiskt system för global styrning. Globala säkerhetsgemenskapen ska inrätta nya mekanismer för att förhindra konflikter, och ska delta i återuppbyggandet av kollapsade stater. Organisationen är tänkt att styras med ett system kallat ”omröstning med kvalificerad majoritet med möjlighet till undantag” för medlemsstaterna.

Samordnare: Chris Hamer är fysiker vid University of New South Wales i Australien, tidigare nationell sekreterare för organisationen Scientists Against Nuclear Arms (Forskare mot kärnvapen) och medlem i World Federalists Association (Världsfederalisterna).

Upholding the San Francisco Promise: The Roadmap to a Constitutionalised UN (Att hålla löftet från San Francisco: en vägkarta för ett konstitutionaliserat FN)

När FN bildades i San Francisco år 1945 fanns det en hel del motstånd mot säkerhetsrådets veto. De fem ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet gick, enligt punkt 3 i artikel 109, med på att hålla en omprövningskonferens efter tio år. Att konferensen om omprövning av FN-stadgan skulle hållas antogs därför av generalförsamlingen som resolution 992(X) år 1955, och godkändes samma år av säkerhetsrådet. Därefter bildades ett utskott för att organisera en omprövningskonferens, vilket aldrig skedde: Utskottet senarelade upprepade gånger omprövningen, och upphörde sedan helt att sammanträda. Utskottet har dock aldrig formellt upplösts, och finns därför fortfarande i juridisk mening, vilket innebär att omprövningen av stadgan enligt artikel 109 fortfarande är aktuell. Arbetsgruppen undersöker om en sådan omprövning kan aktiveras så att man öppnar för en konstitutionell reform, så att FN kan uppfylla sina ursprungliga syften.

Samordnare: Shahr-yar Sharei är grundare och VD för Center for United Nations Constitutional Research (CUNCR).

Getting from Here to There: Practical Actions to Transform Global Governance (Att ta sig härifrån och dit: praktiska åtgärder för att omvandla den globala styrningen)

Arbetsgruppen tittar på olika sätt att odla ett verkligt globalt partnerskap för hantering av globala risker och globala allmänningar, och hur man ska bygga en bred koalition av intressenter med ett engagemang för förnyelse av den globala styrningen. Syftena är att skapa en gemensam agenda för reformering av den globala styrningen, att främja de värden och principer som ligger till grund för en världsordning byggd på regler, samt en känsla av global identitet och globalt medborgarskap, och att ta fram strategier för att genomföra diverse förslag för att hantera globala risker. Ett antal ”smarta koalitioner”, som arbetar vidare med specifika initiativ på olika sätt, skulle vara det som ger koalitionen dess genomslag.

Samordnare: Natalie Samarasinghe är VD för det brittiska FN-förbundet och är en av pristagarna i tävlingen A New Shape. År 2013 var hon en av grundarna till kampanjen ”1 for 7 Billion” som syftade till att förbättra processen genom vilken FN:s generalsekreterare väljs, och som bidrog till den mest transparenta och inkluderande processen någonsin i FN:s historia.

Planetary Condominium: The Legal Framework for the Common Home of Humanity (Planetärt condominium: de juridiska ramarna för mänsklighetens gemensamma hem)

Syftet är att förklara jorden för ett Mänsklighetens gemensamma arv, och åstadkomma att hela systemet jorden, i ett gynnsamt holocenliknande tillstånd, erkänns som Mänsklighetens gemensamma arv i internationell rätt. Detta nya objekt inom internationell rätt skulle registreras som ett globalt condominium, en samordningsplattform där alla positiva och negativa externa effekter kan bli synliga, aggregeras och redovisas. FN:s förvaltarskapsråd kan återaktiveras som väktare för detta nya arv och andra globala allmänningar. Skulle detta condominium innebära ett mer effektivt sätt att mildra de globala katastrofriskerna?

Samordnare: Paulo Magalhaes är jurist och forskare vid CIJE (Centret för juridisk och ekonomisk forskning) vid universitetet i Porto. Han är medlem i Internationella naturvårdsförbundets (IUCN) världskommission för miljörätt och en av grundarna till ELGA (Environmental Law and Governance Association).

Grupperna har vidareutvecklat förslagen i tävlingsbidragen i syfte att föra de nya systemen och metoderna ett steg närmare ett förverkligande. De bearbetade förslagen presenterades vid det första Fredsforumet i Paris, i november 2018, som är ett initiativ av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Global Challenges Foundation har åtagit sig att stödja och agera katalysator för utveckling av bättre ramar för global styrning, och den pågående New Shape-processen är en aspekt av detta. Läs mer om GCF:s andra projekt i menyn ”Vårt arbete”.