Okända risker

Vad är det som står på spel?

År 1900, 45 år innan den första atombomben detonerade, hade få människor kunnat förutse att atomenergi skulle bli en av de största potentiella orsakerna till global katastrof. Klimatförändringen anses numera överlag vara en akut global fråga, men när FN bildades år 1945 var den allt annat än en högprofilerad fråga. Den snabba ekonomiska, vetenskapliga och tekniska utvecklingen, som troligen kommer att fortsätta under det här århundradet, för med sig nya, oförutsedda risker. Därför är det troligt att många framtida globala katastrofrisker är okända i dagsläget.

Hur mycket vet vi?

Vi vet så klart inte mycket om okända risker, men vi kan utveckla bättre metoder för att bevaka dem.

En del risker, som är oberoende av mänskligt agerande – främst sådana som beror på krafter i den avlägsna rymden – anses för närvarande ha så låg sannolikhet att vi därför har valt att utelämna dem i den här rapporten. Om jorden till exempel hamnar i vägen för en gammablixt från en avlägsen stjärna kan följden bli massutdöende. Men det finns inget tydligt tecken på att en sådan händelse någonsin inträffat, och risken är i nuläget enbart teoretisk. I takt med att det görs nya vetenskapliga upptäckter kan det hända att vi får omvärdera hur troligt det är att vissa naturliga risker inträffar och hur omfattande de förväntade konsekvenserna blir, och även att vi blir medvetna om nya risker.

När det gäller risker som beror på mänskligt agerande så kommer de troligtvis att vara kopplade till ny teknik och dess samspel med befintliga sociala och naturliga system. Vi kan inte förutse vad riskerna blir, men vi kan hålla ett öga på vetenskapliga och tekniska genombrott och uppskatta vad deras potentiella effekt kan tänkas bli, så att vi kan vidta lämpliga åtgärder i förväg.

"I takt med att det görs nya vetenskapliga upptäckter kan det hända att vi får omvärdera hur troligt det är att vissa naturliga risker inträffar, hur omfattande de förväntade konsekvenserna blir, och även att vi blir medvetna om nya risker."

Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar risknivåerna?

  • Ju snabbare tekniken utvecklas, desto troligare är det att en risk blir en global angelägenhet innan lämpliga styrningsmekanismer hinner upprättas. Om vi är förutseende i vårt arbete kan vi däremot förbättra vår förmåga att förbereda oss för nya risker innan de dyker upp.
  • Sannolikheten för okända risker, och omfattningen av deras konsekvenser, har ett samband med hur bräckliga våra samhällen är i stort. Det i sin tur beror på vilket skick vår miljö är i, om det finns tillgång till ny teknik, och om det finns globala styrningssystem.

Nanoteknik – en ny framväxande risk?

Vår förmåga att manipulera materien i nanoskala har gjort det möjligt att konstruera material på molekylär nivå. De nya produkterna har anmärkningsvärda egenskaper och potential att möta akuta mänskliga behov till låg kostnad. Nanoteknikforskning visar lovande resultat på en rad olika områden. Med hjälp av nanomedicin skulle man lättare kunna upptäcka och förstöra elakartade tumörer vilket gör att människor kan leva friska mycket längre. Nya solceller och batterier som tillverkas med hjälp av nanopartiklar kan bli många gånger effektivare än de som finns nu och revolutionera framställningen av förnybar energi. Nanomaterial kan ha unika förmågor. Nanofiber kan användas som sensorer, så att man kan tillverka kläder som håller reda på bärarens hälsotillstånd, eller kopplas ihop med nanopartiklar som förhindrar bakterietillväxt och därmed dålig lukt. De starkaste nanomaterialen, som kolnanorör, kan användas för att bygga konstruktioner som är extremt lätta och ändå mycket starka och hållbara.

Vi vet dock mycket lite om vilka risker som följer med detta. Forskning har visat att hälsan kan påverkas av att man andas in eller får i sig nanopartiklar, men man vet mycket lite om vilka bredare följder detta kan ha för folkhälsan eller risken för storskaliga föroreningar. Nanotekniken ger nu även anledning till oro eftersom den ger möjlighet till storskalig övervakning via nätverk av mikroskopiska sensorer och robotar, en teknik som ofta kallas ”intelligent damm”. Genom mer forskning om riskerna som är kopplade till nanoteknik, och genom att man tar fram ramverk för global styrning i samma takt som tekniken utvecklas, kan man minska risken för att material med potentiellt stora konsekvenser för människors hälsa och för miljön hamnar i omlopp.

Granskad av

Roey Tzezana

Framtidsforskare, forskare vid Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Centre (ICRC), Tel Aviv-universitetet, knuten till Humanity Centred...

Läs mer Visa mindre

Okända risker: Riskhantering

Det råder ingen tvekan om att förståelsen för globala hot kommer att utvecklas under de närmaste årtiondena. Men kan regeringar förbereda sig för nya utmaningar innan dessa utmaningar...

Läs mer