Vad står på spel?

De största asteroiderna som befinner sig nära jorden – med en diameter på mer än 1 km – har potential att orsaka globala geologiska effekter och klimateffekter, rubba vår civilisation, och kanske rent av leda till att vi dör ut som art. Mindre NEO-objekt med en diameter på mellan 140 m och 1 km kan föröda regioner eller kontinenter, och potentiellt ta hundratals miljoner människoliv. Objekt med en diameter på mellan 50 och 140 meter utgör ett lokalt hot om de träffar en befolkad region, och har potential att förinta hela storstäder. Jordnära objekt med en diameter på mellan 20 och 50 meter faller vanligen sönder i jordens atmosfär, men kan ha lokala tryckvågs- och nedslagseffekter.

"De största asteroiderna som befinner sig nära jorden – med en diameter på mer än 1 km – har potential att orsaka globala geologiska effekter och klimateffekter, rubba vår civilisation, och kanske rent av leda till att vi dör ut som art."

Hur mycket vet vi?

Sedan 1990-talet har det gjorts kartläggningar av jordnära objekt, och hittills (juni 2021) har man upptäckt fler än 22 800 NEO-objekt. En ny rekordnotering gjordes 2020, med 2959 upptäckta NEO-objekt i alla storleksklasser. Dagens kartläggningar har upptäckt mer än 96 % av alla NEO med en diameter på minst 1 km – 889 enskilda asteroider. I USA har NASA:s program för planetärt försvar krav på sig från kongressen att upptäcka minst 90 % av alla potentiellt farliga asteroider med en diameter på mer än 140 meter. Den 1 juni 2021 hade 9663 jordnära objekt med en diameter på mer än 140 meter upptäckts. Det antas vara ungefär 39 % av den totala mängden jordnära objekt i den storleken.

Mindre asteroider upptäcks också fortlöpande, och man utgår från att det finns ungefär 300 000 jordnära objekt med en diameter på mellan 50 och 140 meter, vilket innebär att det är objekt av denna storlek som utgör det största nedslagshotet på kort sikt. Sådana nedslag antas ske en gång vart tusende år. Vid nedslaget i Tunguska år 1908 antas objektet ha tillhört de mindre i den här storlekskategorin. Det totala antalet NEO-objekt större än 10 m kan vara så högt som 50-100 miljoner.

Vilka avgörande faktorer påverkar risknivåerna?

Riskbedömningen av ett NEO-objekt utgår från sannolikheten för att objektet träffar jorden, asteroidens storlek och sammansättning, samt var på jorden nedslaget sker. För att bedöma risken som utgörs av ett NEO-objekt med potential att träffa jorden krävs det, förutom förmågan att upptäcka NEO-objekt, även ett program för observation och bedömning, så att vi får bättre kunskap om omloppsbanan och fastställer asteroidens storlek och sammansättning. I detta kan det även ingå specialiserade observationer från marken och från rymden, eller att man skickar ut en rymdfarkost för att undersöka asteroiden. Det krävs korrekt kunskap om omloppsbanan för att man ska kunna fastställa ”nedslagskorridoren”, dvs. de områden på jorden där nedslaget troligast kommer att ske, med beaktande av osäkerheter i kunskapen om omloppsbanan. Risknivån avgörs av var nedslaget sker och hur allvarliga de potentiella skadorna är, samt av vilka åtgärder som krävs av staterna, antingen i form av katastrofberedskap eller eventuella försök att förhindra nedslaget.

Rymdfärderna till asteroiderna Ruygu (Hayabusa2) och Bennu (OSIRIS-REx) har bidragit mycket till vår kunskap om dessa NEO-objekt. Huvudsyftena med rymdfärderna var vetenskapliga, men beskrivningen av objektens naturliga parametrar är även viktig för att planera framtida planetförsvarsinsatser.

"Asteroidnedslag är en förödande naturkatastrof som kan förhindras om vi är vaksamma och blir varnade i tid."

I händelse av en trovärdig prognos som säger att ett nedslagshot kommer att ske, så utfärdas varningar av det internationella asteroidvarningsnätverket (IAWN), om objektet bedöms vara större än 10 meter. Om objektet är större än omkring 50 meter och sannolikheten för nedslag är större än 1 % de närmaste 50 åren, ska rådgivningsgruppen för planering av rymduppdrag (SMPAG) inleda en bedömning av olika alternativ för riskmildring i rymden och olika genomförandeplaner, som medlemsstaterna får ta ställning till. Asteroidnedslag är en förödande naturkatastrof som kan förhindras om vi är vaksamma och blir varnade i tid.

NASA ska skjuta upp DART-farkosten i slutet av 2021. I början av hösten 2022 ska DART kollidera med Dimorphos, en 160 meter bred asteroid och följeslagare till den 780 meter stora Didymos. Därigenom ska man testa möjligheterna att ändra en asteroids bana genom att ramma den i hög fart med en rymdfarkost. Några år senare ska ESA skjuta upp rymdfarkosten HERA för att studera kollisionseffekterna i större detalj. Om projekten är framgångsrika kommer de att visa att man kan undvika ett nedslag med hjälp av aktiva åtgärder förutsatt att föremålet upptäcks i tid.

SMPAG planerar övningar för att testa hur väl gruppens arbete och samordning fungerar i händelse av nedslagshot. Övningarna ska även klargöra hur arbetet ska gå till, hur rekommendationerna ska utformas och hur informationsflödet ska se ut. De ska också identifiera vilka teknologier som saknas, och andra eventuella brister inom området rymdbaserad NEO-riskmildring.

Asteroidnedslag: Riskhantering

Frågan om jordnära objekt (NEO-objekt) har länge varit på agendan för FN:s kommitté för fredliga användningar av yttre rymden (COPUOS), som är FN:s främsta organ för samordning och...

Läs mer

Läs mer