Climate Governance Commission

Climate Governance Commission syftar till att fylla en avgörande brist när det gäller att möta den globala klimatnödläget genom att utveckla, föreslå och bygga partnerskap som främjar möjliga globala styrningslösningar med stort genomslag för brådskande och effektiva klimatåtgärder för att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 ° C eller mindre.

Kommissionen samarbetar bland annat med Exponential Roadmap Initiative som har identifierat 36 tekniskt hållbara och marknadsanpassade lösningar som kan skalas upp för att halvera utsläppen av växthusgaser fram till 2030 över hela världen och ge vägledning mot målet att begränsa världens temperaturökning till <1,5 ° C.

Kommissionen eftersträvar att identifiera barriärer och flaskhalsar som förhindrar att dessa befintliga lösningar att tillämpas i en takt och skala som speglar storleken på utmaningen. Därefter strävar man efter att utforma och främja genomförbara reformer med hög inverkan på globala styrningsinstitutioner som kan hjälpa till att övervinna hindren och påskynda en rättvis övergång till ett mer hållbart samhälle.