En klar majoritet av svenska väljare – 59 procent – är positiva till att bilda ett nytt överstatligt organ för att hantera de största globala riskerna. Därmed finns en stor klyfta mellan svenska folket och de politiker som kandiderar till riksdagen i höstens val. Av riksdagskandidaterna vill bara 11 procent att de globala hoten ska hanteras på en överstatlig nivå. Det visar en opinionsundersökning som gjorts av Kantar/Sifo på uppdrag av stiftelsen Global Challenges Foundation.

Klyftan har dessutom ökat mellan svenska folket och deras politiker. Bland svenskarna svarade 59 procent att det ”absolut” eller ”troligen” bör skapas ett nytt, överstatligt organ, jämfört med 55 procent för fyra år sedan. De svenska politikerna är dock av en helt annan uppfattning. I årets undersökning svarar bara 10 procent att de ”helt” eller ”delvis” stöder tanken, samtidigt som 70 procent anser att det ”inte alls” eller ”troligen inte” bör inrättas ett sådant organ, jämfört med 62 procent för fyra år sedan.

En annan fråga där svenska folket och politikerna är djupt oense är huruvida en snabbt växande världsbefolkning utgör ett allvarligt hot eller inte. På frågan om det för mänskligheten skulle vara positivt eller negativt att världens befolkning, i enlighet med FN:s medelprognos, stiger från dagens 7,6 miljarder till 11,2 miljarder år 2100 svarar 73 procent av svenskarna att det skulle vara ”negativt” eller ”mycket negativt”. Bland de tillfrågade politikerna är bara 25 procent av den uppfattningen.

Däremot råder det en stark samsyn mellan svenska folket och deras politiker när det gäller agerandet i klimatfrågan. Bland allmänhet och politiker i Sverige anser 85 procent respektive 86 procent av de tillfrågade att de politiska besluten i världen inte är tillräckliga för att motverka klimatförändringen.

Undersökningen är en del av en global opinionsundersökning bland 10 000 personer i de tio länderna Australien, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland och USA. De tillfrågade fick svara på frågor kring de fem globala riskerna klimatförändring, miljöförstöring, krig, befolkningstillväxt och fattigdom. Några av dessa frågor ställdes även till de personer som kandiderar i det svenska riksdagsvalet i höst. Av politikerna svarade 255 personer på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 55 procent.